Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy Państwa, że MP Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim (dalej: „MP Projekt”) przetwarza dane osobowe:

 • w przypadku klientów MP Projekt będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji takich podmiotów, pracowników i współpracowników takich klientów;
 • osób fizycznych zgłaszających się do MP Projekt w celu uzyskania pomocy w zakresie doradztwa architektonicznego, a także osób fizycznych, których dane zostały uzyskane przy okazji świadczenia takich usług na rzecz klientów MP Projekt;
 • dostawców usług będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników dostawców usług;
 • osób fizycznych współpracujących z MP Projekt na jakiejkolwiek podstawie prawnej.

CZYM SĄ DANE OSOBOWE

Dane osobowe, zgodnie z art. 4 RODO, oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. W przypadku korzystania z naszej strony takimi danymi jest Państwa adres IP (tzw. adres publiczny). Wskazane dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies, z których Państwo korzystają odwiedzając naszą stronę internetową.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I JEGO DANE KONTAKTOWE

Administratorem danych osobowych jest:

MP Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokołowie Podlaskim

Z MP Projekt można się skontaktować:
a) telefonicznie:  0048 601 183 684
b) pod adresem e-mail: biuro@mpprojekt24.pl

c) w biurze MP Projekt pod adresem: ul. Wolności 42 A/11, 08-300 Sokołów Podlaski

CELE PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ ICH PODSTAWY PRAWNE

Zgodnie z artykułem 6 RODO przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeśli został spełniony przynajmniej jeden warunek wskazany w tej normie. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w postaci adresu IP jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, jako administratora tych danych, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Uzasadniony interes, o którym mowa powyżej, obejmuje dokonanie pomiarów statystycznych w zakresie ruchu naszego serwisu internetowego poprzez narzędzie dostarczane przez Google o nazwie Google Analytics Solutions.

Ponadto, w trakcie współpracy z nami Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie, gdy konieczne jest to do:

 • zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym w szczególności umowy o świadczenie usług lub umowy obsługi prawnej;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego;
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

MP Projekt przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 • dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę urodzenia;
 • dane kontaktowe;
 • dane identyfikacji podatkowej;
 • dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej, zawodowej, stanu cywilnego, wykształcenia i doświadczenia zawodowego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;

Ponadto MP Projekt może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą klauzulą.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Państwa dane osobowe, mogą być udostępniane, w zależności od konkretnej potrzeby uzasadnionej łączącym nas stosunkiem prawnym lub faktycznym: (1) doradcom księgowym MP Projekt – na cele związane lub wynikające z rozrachunków;
(2) architektom, innym osobom prowadzącym procesy budowlane lub  praktykantom (studentom) – zatrudnionym w MP Projekt lub świadczącym na rzecz MP Projekt usługi, w związku z wykonywaniem tego rodzaju usług;
(3) firmom informatycznym, obsługującym (serwisującym) system teleinformatyczny MP Projekt;
(4) wybranym instytucjom państwowym, organom władzy lub wykonującym zadania publiczne (np. sądom, organom kontroli skarbowej, urzędom prowadzącym postępowania administracyjne), organizacjom zawodowym zgodnie z obowiązującym w Polsce ustawodawstwem;
(5) kancelariom notarialnym – w celu przekazania danych niezbędnych do sporządzenia umów lub przygotowania do tych umów oświadczeń w formie notarialnej;
(6) bezpośrednim doradcom (prawnym, księgowym, inwestycyjnym, etc.) osób, których dane dotyczą oraz innym podmiotom – na wyraźne Państwa życzenie.
Powyższy katalog i wyliczenie ma charakter przykładowy i w konkretnej sytuacji dane osobowe będą przekazywane wyłącznie wybranym odbiorcom oraz zgodnie z uzasadnioną potrzebą.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY ORAZ PROFILOWANIE

MP Projekt nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. MP Projekt może jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. Może Pan/ Pani zażądać dokładniejszych informacji w powyższym zakresie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

a) celem wykonania umowy/ umów – do momentu ich rozwiązania bądź wygaśnięcia;
b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu;
c) celem wypełnienia ciążących na MP Projekt obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały przez Pana/ Panią przekazane MP Projekt, tj. prawo do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania innemu administratorowi.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO
 • prawo sprzeciwu Ma Pan/ Pani możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO.
 • prawo do cofnięcia zgody – o ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą osoba ta ma możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z nami na jeden z podanych sposób.

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH I NIEPODANIA

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym; z kolei w przypadku przetwarzania danych w innych celach, o których mowa w niniejszej klauzuli, obowiązek podania danych jest wymogiem umownym – podanie danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do podjęcia z nami współpracy.

POZOSTAŁE INFORMACJE

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez MP Projekt lub osoby działające w jej imieniu, narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

MP Projekt nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz automatycznego profilowania danych osobowych. Przetwarzanie Państwa danych będzie odbywało się zarówno w sposób ręczny, jak i z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

W MP Projekt przykładamy wyjątkową wagę do ochrony danych osobowych, które pozyskaliśmy.

POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka Cookies jest dokumentem regulującym zasady oraz procedury zarządzania i administrowania Plikami Cookies na Urządzeniach końcowych Użytkownika Serwisu.

DEFINICJE

Określenia i skróty użyte w Polityce cookies oznaczają:

 • Serwis – strona internetowa Operatora Serwisu znajdująca się pod adresem: www.mpprojekt24.pl
 • Pliki cookies – tzw. „ciasteczka” stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Użytkownik Serwisu – oznacza osobę fizyczną, która wybierając adres strony internetowej Serwisu przegląda jego zasoby.
 • Urządzenie końcowe – urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci.

ZAKRES ZBIERANYCH INFORMACJI I OPERATOR ZGROMADZONYCH DANYCH W PLIKACH COOKIES

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w Plikach cookies. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

CEL WYKORZYSTYWANIA DANYCH Z PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies wykorzystywane są przede wszystkim w celu dostosowania i optymalizacji zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb i ustawień przeglądarki internetowej.

TYPY I RODZAJE STOSOWANYCH PLIKÓW COOKIES

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
a) Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
b) „Stałe” Pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach Plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Serwisu.

PRZECHOWYWANIA I MOŻLIWOŚĆ USUNIĘCIA PLIKÓW COOKIES

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików cookies w Urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.

Użytkownik Serwisu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików cookies.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania Plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl

Przewiń do góry